Projekt z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego

Go Sound Robert Juzala

realizuje projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo
łecznego
tytu
ł projektu: Pozyskanie środków na utrzymanie i rozwój działalności firmy po zatrzymaniu spowodowanym pandemią COVID-19

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 23 535,33 PLN